พรบ. e-Payment? เกี่ยวกับธุรกิจเต็นท์รถมือสองไหม?


พรบ. e-Payment นี้ เป็น1 ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงการพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ หรือ National e-Payment Master Plan ค่ะ ซึ่งในแผนนี้จะมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการส่งข้อมูลให้ธนาคารอยู่คือ โครงการระบบภาษีและธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยู่ 2 ฉบับ 

“ใบรับ” “ใบเสร็จรับเงิน” หรือ “บิลเงินสด”


“ใบรับ” “ใบเสร็จรับเงิน” หรือ “บิลเงินสด” ที่นำมาใช้เป็นหลักฐานประกอบการหักรายจ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ ต้องมีข้อความอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

รายจ่ายเกี่ยวกับ “รถยนต์นั่งและรถยนต์โดยสารที่มีที่นั้งไม่เกิน 10 คน”


รถยนต์นั่งและรถยนต์โดยสารที่มีที่นั้งไม่เกิน 10 คน พิจารณาตามกฏหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต

Checklist “รายจ่ายต้องห้าม”


“รายจ่ายต้องห้าม” หมายถึง รายจ่ายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินกิจการของนิติบุคคลและได้มีการบันทึกบัญชีเป็นรายจ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการ แต่ในทางภาษีไม่ให้ถือว่าเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินในอัตราเร่ง


การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาทรัพยืสินในอัตราเร่งสำหรับทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้

บทความ

พรบ. e-Payment? เกี่ยวกับธุรกิจเต็นท์รถมือสองไหม?

“ใบรับ” “ใบเสร็จรับเงิน” หรือ “บิลเงินสด”

รายจ่ายเกี่ยวกับ “รถยนต์นั่งและรถยนต์โดยสารที่มีที่นั้งไม่เกิน 10 คน”

Checklist “รายจ่ายต้องห้าม”

การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาทรัพยืสินในอัตราเร่ง

สั่งซื้อตอนนี้