"ใบรับ" "ใบเสร็จรับเงิน" หรือ "บิลเงินสด"​

“ใบรับ” “ใบเสร็จรับเงิน” หรือ “บิลเงินสด” ที่นำมาใช้เป็นหลักฐานประกอบการหักรายจ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ ต้องมีข้อความอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
ใบรับ ใบเสร็จรับเงิน บิลเงินสด
สั่งซื้อตอนนี้